ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

30
Jul2021
ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය-2021

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය-2021

ප්‍රාදේශීය සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය 2021.04.01 දින අලව්ව...

29
Jul2021
73rd National Independence Day Celebration

73rd National Independence Day Celebration

The 73rd Independence Day Celebration was held...

Scroll To Top